خط مشی کیفیت

  شرکت صنایع آموزشی دانش ابزار وستا یکی از شرکتهای تولید تجهیزات آموزشی است که وظیفه تولید مجموعه ها و استند های آموزشی جهت آموزش در مراکز تربیت نیروی کار  را به عهده دارد. با توجه به روند رو به رشد و توسعه بخش صنعت خودرو آموزش و ایجاد راه های رفع نقایص نیز در اولویت کاری قراردارد . که بدین منظور این شرکت جهت ایجاد بهبود مستمر در فعالیتهای جاری سـازمان ، اقـــدام به طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت  (ایزو 9001  ویرایش 2000)  نموده است وجهت تداوم تناسـب آن با اهداف سازمــانی در جلسات بازنگری مدیریت ، خط مشــی کیفیــت را مورد بازنگـری قرار می دهد.


     هدف اصلی شرکت صنایع آموزشی دانش ابزار وستا کیفیت مطلوب جهت امر آموزش در بخش صنعت خودرو  و خدمات آن در کل کشور می باشد که از طریق اجرای راه کارهای ذیل این امر میسر خواهد شد.


1-       تسریع در اجرای طرحهای تولید تجهیزات آموزشی .

2-       شناسایی ، حفاظت و بهره برداری بهینه و پایدار از منابع موجود .

3-    ارتقاء سطح آگاهی ، دانش و مهارت کارکنان در سطوح مختلف به عنوان سرمایه های اصلی سازمان ، از طریق توسعه آموزش های ا ثر بخش .

4-       توسعه و بهبود مستمر روشهای مدیریتی .

5-    بهبود مداوم فرآیندها و روشهای کاری سازمان جهت تسریع در انجام فعالیتهــای شرکت ،  با توجــه به آئین نامه ها و بخشنامه های مصوب داخلی شرکت .

6-    تاکید بر بهره برداری و نگهداری مطلوب از تأسیسات و تجهیزات پشتیبانی موجود و بکارگیری  سیستمهای کاری نوین جهت حفظ و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات .

7-      افزایش سطح رضایتمندی مشتریان از خدمات ارائه شده .

     کلیه کارکنان سازمان متعهد میشوند اهداف کیفیتی واحد ذیربط را با توجه به خط مشی کیفیت تعیین نموده و در زمانهای مناسب مورد بازنگری قرار دهند . همچنین مدیریت سازمان منابع و امکانات لازم جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ایزو 9001 سال 2000) را فراهم نموده و در اختیار کارکنان قرار خواهد داد.